Skip to main content

Hvordan få fag eller svennebrev som ansatt i en av Norske Trevarer sine medlemsbedrifter?

(Pr. 28. sept. 2021)

De fleste ansatte vil kunne ta et fag eller svennebrev i bedriftene. Opplæringskontorene vil alltid ta utgangspunkt i kandidatens bakgrunn fra videregående skole og praksis i bedriften. Ut fra det velges riktig lærefag (se liste under) og beste vei til fag/svennebrev ut ifra kategoriene under. Det er alltid det enkelte fylke som godkjenner lærekontrakten, praksisattestene og skolebakgrunn.

3 ulike veier til fag/svennebrev

Privatist eller praksiskandidat, avhengig av hvilken betegnelse som brukes i ditt fylke. Ordningen er for de som kan dokumentere minimum 5 års allsidig praksis i faget. Det vil si at praksisen dekker den kompetansen som den aktuelle læreplanen for faget etterspør. Kandidaten er selv ansvarlig for opplæringen og må få den dokumentert av arbeidsgiver. Kandidaten må selv søke fylke for å få godkjent praksisen og melde seg opp til fag eller svenneprøven og betale de gebyr som følger. Før oppmelding til praktisk prøve, må kandidaten har bestått en skriftlig privatisteksamen i yrkesteorien for valgt fag. Kandidaten kan ha flere fag/svennebrev i ulike fag.

Fagbrev på jobb er en lærekontraktsform som passer meget godt for de som har minimum 1 års arbeidskontrakt og praksis i bedriften og faget, men ikke mer en 2,5 til 3 år. Denne kontraktsformen krever kun arbeidskontrakt på et år eller mer, dokumentert praksis og at kandidaten leser seg opp og består en yrkesteorieksamen for lærefaget. Kontrakt kan tegnes selv om kandidaten har andre fag eller svennebrev i fra før. Fylket vurderer praksis og bestemmer læretiden. Med fagbrev på jobb-lærekontrakt vil kandidaten fremdeles beholde sin avtalte lønn. Bedriften påtar seg ansvar for å gi opplæring i henhold til læreplan i valgte lærefag og får lærlingtilskudd i kontraktsperioden for å dekke deler av opplæringskostnaden. Kandidatens fordeler med denne kontraktsformen er mange, en av dem er at de slipper kravet til norsk, matte og de øvrige allmennfaga som følger skoleutdanningen. Det gjør at personer uten norsk videregående skolegang kan få fag/svennebrev via denne ordningen. Men kandidaten må være så god i å lese og skrive på norsk at de er i stand til å gjennomføre en skriftlig eksamen i fagets yrkesteori. OBS! Noen fylker velger å ikke tilby denne ordninger for å spare penger.

Lærekontrakt kan tegnes med alle i alle aldre (etter ungdomsskolen og må være ferdig før pensjonering). Kan også tegnes med de som har andre fag eller svennebrev fra før. Kandidaten beholder den lønna vedkommende har avtalt med bedriften. Det er normalt kun de som kommer rett fra skole som får lærlingelønn i henhold til de reglene som gjelder for bransjen. Bedriften får lærlingtilskudd for hele perioden til dekning av deler av opplæringen som gis. Bedriften påtar seg ansvar for å gi all opplæring som utløses av kontrakten. Kandidatens beståtte videregående skolebakgrunn avgjør hvilke teorikrav som utløses av kontrakten. Det kan være alt fra alle teorifaga som ligger i skoleopplæringen for fag, pluss yrkesteorien til kun praksis. Opplæringskontorene bidrar med hjelp til å løse teorikrava bla.a ved hjelp av lokal skole, lærlingskole eller egne undervisningsopplegg. Kostnadene for slik teoriopplæring dekkes av bedriftens lærlingtilskudd og er meget lavt priset. 20 til 50% av alle lærekontrakter er denne typen lærekontrakter med personer som ikke har skolebakgrunn. Kontrakts-lengden kan være fra 1 til 4 år med unntak av elektro og rør som har 4,5 års læretid. Orgelbygger faget har 5 års læretid.

Lærekontrakt med ungdom rett fra skole kan gjøres i alle lærefag og med skolebakgrunn fra alle retninger. Kandidaten får da lønn som lærling i henhold til gjeldene tariffer og bedriften får lærlingtilskudd i læretiden. Har kandidaten «riktig» skolebakgrunn for faget, gir det 2 års læretid, 2,5 for rør og elektro og 3 år for orgelbyggerfaget. Annen skolebakgrunn gir lærekontrakter med opplæringskrav som lærekontraktsformen over.

Opplæringskontoret som bedriften kan eller er knyttet til skal ha god kompetanse på det meste for å hjelpe kandidat og bedrift med mål om fag eller svennebrev. Men i mange tilfeller må Opplæringskontoret sikre riktig svar ved å avklare med fylke. Bruk Opplæringskontorenes hjelp til dette så finner dere  sammen den beste veien for både kandidat og bedrift.

Norske Trevarer har et teorikurs og lærebøker som er til stor hjelp for de som skal lese seg opp i yrkesteorien for Trevare- og bygginnredningsfaget. Norske Trevarer har som målsetning å lage et nytt digitalt kurs for Snekkerfaget når det starter opp høsten 2022.

Oversikt over hvilke lærefag som passer best for Norske Trevarer sine medlemsbedrifter (gjelder frem til 31.7.22)

Er du og din bedrift klar for vårens vakreste eventyr? Det å tilby en ungdom læreplass – må være vårens vakreste eventyr. Tenk å få være en ung person sin første arbeidsgiver, den første til å gi opplæring i det å arbeide, et yrke for fremtiden osv. Tenk å få være en så viktig bedrift og et så viktig menneske i et ungt menneskes liv. Ikke rart at bedriftene tar oppgaven med største alvor og at de som involverer seg i den unge gjør det med all respekt, ydmykhet og i de gode hensikter og bli stolt av å ha bidratt til å forme en flott arbeidstager og en god samfunnsborger som skal bidra til felleskapet resten av sin yrkeskarriere.

Gjør som så utrolig mange andre ansvarsfulle og samfunnsengasjerte bedrifter og personer; ETTERSPØR lærling slik at du og din bedrift blir en del av det gode fellesskap.

Oversikten er todelt. Første del er basert på dagens lærefag som gjelder frem til 31.07.2022. Fra 01.08.2022 skal de nye lærefagene tas i bruk. Vi ser at fylkene har tatt i bruk de nye lærefagene når vi nå tegner lærekontrakter med «voksne».

Følgene fag og læreplaner kan det tegnes lærekontrakter i, frem til august 2022:

Bedrifter som produserer dører, vinduer, og/eller trapper har følgende læreplan som sin eneste tilpassede læreplan. (Norske Trevarer sin læreplan)

Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget (Får nytt navn høsten 2022 – Snekkerfaget) er mest brukt av, og er «skreddersydd» for Norske Trevarer sine bedrifter. Planen strekker seg fra håndverk til teknologi og bruk av CNC på en måte som gir alle mulighet til å bruke planen.

Bedrifter som produserer møbler og innredninger kan velge mellom 3 læreplaner som følger:

Vg3 Trevare- og bygginnredningsfaget er mest brukt og er «skreddersydd for Norske Trevarer sine bedrifter. Planen strekker seg fra håndverk til teknologi og bruk av CNC på en måte som gir alle mulighet til å bruke planen. Planen er knyttet mot innredning, men brukes også av de som lager møbler i en innrednings-sammenheng.

Vg3 Møbelsnekkerfaget er for de som lager møbler og innredninger og er mest brukt av de med hovedfokus på håndverket innen møbel og innredning. Her er håndverksfokuset så sterkt at bedriften må gi opplæring i et stort utvalg av de gamle håndverkssammenføyningene som håndsink, grading, noting, innstemming av låskasser osv. Læreplanen strekker seg også til tegning og bruk av CNC.

Vg3 Industrisnekkerfaget er for de som lager møbler og innredninger industrielt. Her er fokuset på industrielle prosesser og robotisering.

Bedrifter som har CNC-maskinsenter for bla.a fresing.
VG3 CNC-maskineringsfaget brukes for de som har egen CNC-operatør som tegner, programmerer, drifter og vedlikeholder CNC-maskinen.

Høvlerier og sagbruk.
Vg3 Trelastfaget er for de som driver høvleri- og/eller sagbruksvirksomhet. Lærefaget er skreddersydd for denne typen virksomheter.

Limtre produksjon
VG3 Limtreproduksjonsfaget er for de som produserer limtre og som bla.a kan gi opplæring i fingerskjøting og konstruktive krav

Orgelbyggere
VG3 Orgelbyggerfaget er for bedriftene som bygger kirkeorgler basert på tradisjoner helt tilbake til 1700-tallet.

De bedrifter som ikke har en klar og tydelig dør, vindu, trapp, innredning, møbel, trelast eller sagbruksprofil på sin produksjon og ikke er i stand til å dekke læreplanenes krav alene, eller sammen med andre, kan velge følgende læreplan:

Vg3 Produksjonsteknikkfaget er et bransje- og materialuavhengig fag som alle kan bruke forutsatt at de er i stand til å lage en intern opplæringsplan hvor de kan tolke inn alle læreplanmåla på en forsvarlig måte som fylket godkjenner. Faget er et prosessfag med fokus på planlegging, styring og overvåking av prosesser, dokumentasjon og kvalitetssikring av prosess og produkt.

Større bedrifter kan med sine oppgaver og aktiviteter kunne gi opplæring i en rekke fagområder. De mest brukte i vår bransje er som følger:

VG3 Salgsfaget for de med egen selger/salgsorganisasjon

VG3 Kontor- og administrasjonsfaget for de med egen kontormedarbeider/kontororganisasjon som daglig jobber med kontoradministrative oppgaver.

VG3 Logistikkfaget er for de som har egen logistikkorganisasjon.

VG3 Finmekanikerfaget og VG3 Industrimekanikerfaget er for de med egen mekanisk avdeling.

VG3 Elektrikerfaget og VG3 Automasjonsfaget for de med egen elektro- og automasjonsavdeling

Valg av lærefag er avhengig av flere forhold, eks. bedriftens produksjon/aktivitet og kandidatens skolebakgrunn. Der vi har skoletilbudet VG2 Treteknikk (Rogaland, Sørlandet, Vestfold og Telemark fylke og Viken) er det viktig at VG3 Trevare- og bygginnredningsfaget brukes for å sikre at alle elever får læreplass. Hvis ikke mister bransjen disse skoletilbuda også. Som igjen vil gjøre det utrolig vanskelig å rekruttere ungdom inn i bransjens bedrifter. Ungdom er i dag en knapphet og det er stor kamp fra alle bransjer/yrker om å få tak i dem.

Det er mulig å tegne lærekontrakt med alle, men det følger med ulike opplæringskrav basert på kandidatens skolebakgrunn, alder, nasjonalitet osv.

For de av dere som har tilgang til Opplæringskontor med høy kompetanse, så vil dere få hjelp til å rekruttere, avklare og legge til rette, følge opp og kvalitetssikre opplæringen basert på alle de forhold som må hensyntas.


Oversikt over hvilke lærefag som passer best for Norske Trevarer sin bedrifter fra  01.08.22.

I fagfornyelsen er det en rekke lærefag som oppdateres. Innen vår bransje gjelder dette spesielt fag som i dag heter VG3 Trevare- og bygginnredningsfaget, Møbelsnekkerfaget, Industrisnekkerfaget, CNC maskineringsfaget, trelastfaget og limtrefaget bla.a.

Norske Trevarer sitt hovedfag som i dag heter Trevare- og Bygginredningsfaget skifter navn til Snekkerfaget. Det er godkjent 3 fordypningsområder, en for dør- og vindusproduksjon, en for trappeproduksjon og en for innredninger. Med disse 3 fordypningene har vi fått lagt inn enda mer produkttilpassede kompetanser og ferdigheter, noe som har vært ønsket siden 2005. Faget er skreddersydd for disse tre produksjonsområdene og er Norske Trevarer sitt fag.

Læreplanene møbelsnekkerfaget, industrisnekkerfaget, CNC- maskineringsfaget, trelast og limtreproduksjonsfaget, er noen av lærefagene som har innhold som gir konsekvenser for hvilke bedrifter disse passer for.

Bedrifter som produserer dører, vinduer, og/eller trapper har følgende læreplan som sin eneste tilpassede læreplan. (Norske Trevarer sin læreplan)

Vg3 Snekkerfaget (Nytt navn høsten 2022 – oppdatert utgave av det gamle Trevare- og bygginnredningsfaget) er mest brukt av, og er «skreddersydd» for Norske Trevarer sine bedrifter. Planen strekker seg fra håndverk til teknologi og bruk av CNC på en måte som gir alle mulighet til å bruke planen.


Bedrifter som produserer møbler og innredninger kan velge mellom 3 læreplaner som følger:

Vg3 Snekkerfaget er mest brukt og er «skreddersydd for Norske Trevarer sine bedrifter. Planen strekker seg fra håndverk til teknologi og bruk av CNC på en måte som gir alle mulighet til å bruke planen. Planen er knyttet mot innredning, men brukes også av de som lager møbler i en innrednings- sammenheng.

Vg3 Møbelsnekkerfaget er for de som lager møbler og innredninger og er mest brukt av de med hovedfokus på håndverket innen møbel og innredning. Her er håndverkfokuset så sterkt at bedriften må gi opplæring i et stort utvalg av de gamle håndverkssammenføyningene som håndsink, grading, noting, innstemming av låskasser osv. Læreplanen strekker seg også til tegning og bruk av CNC.

Vg3 Industrisnekkerfaget er for de som lager møbler og innredninger industrielt. Her er fokuset på industrielle prosesser, robotisering.

Bedrifter som har cnc maskinsenter for bla.a fresing.
VG3 CNC-maskineringsfaget brukes for de som har egen CNC operatør som tegner, programmerer, drifter og vedlikeholder CNC-maskinen.

Høvlerier, sagbruk og all limtreproduksjon.
Vg3 Trelast- og limtreproduksjonsfaget er for de som driver høvleri, sagbruksvirksomhet, konstruksjonslimtre eller produserer limtreplater og komponenter. Lærefaget er skreddersydd for denne typen virksomheter og er et helt nytt fag med de 4 fordypningsområdene. Faget er et sammenslått fag som bygger på de gamle trelast og limtrefaga, men har nå fått enda mer tilpasset kompetanse i sine 4 fordypninger som burde gi enda flere læreplass muligheter.

Orgelbyggere
VG3 Orgelbyggerfaget er for bedriftene som bygger kirkeorgler basert på tradisjoner helt tilbake til 1700 tallet.

De bedrifter som ikke har en klar og tydelig dør, vindu, trapp, innredning, møbel, trelast eller sagbruksprofil på sin produksjon og ikke er i stand til å dekke læreplanenes krav alene, eller i sammen med andre, kan velge følgende læreplan:

Vg3 Produksjonsteknikkfaget er et bransje og materialuavhengig fag som alle kan bruke forutsatt at de er i stand til å lage en intern opplæringsplan hvor de kan tolke inn alle læreplanmåla på en forsvarlig måte som fylke godkjenner. Faget er et prosessfag med fokus på planlegging, styring og overvåking av prosesser, dokumentasjon og kvalitetssikring av prosess og produkt.


Større bedrifter kan med sine oppgaver og aktiviteter kunne gi opplæring i en rekke fagområder. De mest brukte i vår bransje er som følger:

  • VG3 Salgsfaget for de med egen selger/salgsorganisasjon
  • VG3 Service- og administrasjonsfaget for de med egen kontormedarbeider/kontororganisasjon som daglig jobber med kontoradministrative oppgaver.
  • VG3 Logistikkfaget er for de som har egen logistikk organisasjon.
  • VG3 Finmekanikerfaget og VG3 Industrimekanikerfaget er for de med egen mekanisk avdeling.
  • VG3 Elektrikerfaget og VG3 Automasjonsfaget for de med egen elektro og automasjons avdeling

Valg av lærefag er avhengig av flere forhold, eks. bedriftens produksjon/aktivitet og kandidatens skolebakgrunn. Der vi har skoletilbudet VG2 Treteknikk (Rogaland, Sørlandet, Vestfold og Telemark fylke og Viken) er det viktig at VG3 Trevare- og bygginnredningsfaget brukes for å sikre at alle elever får læreplass. Hvis ikke mister bransjen disse skoletilbuda også. Som igjen vil gjøre det utrolig vanskelig å rekruttere ungdom inn i bransjens bedrifter. Ungdom er i dag en knapphet og det er stor kamp i fra alle bransjer/yrker om å få tak i dem.

Det er mulig å tegne lærekontrakt med alle, men det følger med ulike opplæringskrav basert på kandidatens skolebakgrunn, alder, nasjonalitet osv.


For de av dere som har tilgang til Opplæringskontor med høy kompetanse, så vil dere få hjelp til å rekruttere, avklare og legge til rette, følge opp og kvalitetssikre opplæringen basert på alle de forhold som må hensyntas.


Last ned gjeldene læreplaner som kan brukes frem til 31.07.2022

Last ned vedtatte læreplaner som tas i bruk fra 01.08.2022

Snekkerfaget og trelast og limtrefaget kan lastes ned her